BizCRM - polski CRM, zarządzanie relacjami z klientami, sprzedaż, marketing

Moduł KLIENCI / KONTRAHENCI – pozwala na szczegółowe opisanie danego klienta oraz osób kontaktowych w ramach tego klienta. Zawiera pełne dane o kliencie – dane adresowe, charakterystykę potrzeb, zestawienie produktów lub usług kupowanych od nas, powiązania z firmami zewnętrznymi, historię relacji, warunki współpracy, status klienta i inne informacje potrzebne z punktu widzenia Państwa pracy. Moduł Klienci może stać się także bazą danych o pozostałych kontrahentach, np. współpracujących mediach, dostawcach, partnerach, a nie tylko obecnych i potencjalnych odbiorcach.

Moduł OSOBY KONTAKTOWE – prezentuje informacje o osobach wpisanych do BizCRM - są to osoby kontaktowe przypisane do konkretnych klientów/ kontrahentów. Moduł umożliwia wyszukanie informacji o konkretnej osobie (wg imion, nazwisk, stanowisk, firm) oraz przeprowadzenie akcji na tej osobie:

przejście na kartotekę klienta, do którego osoba jest przypisana

edycja danych osoby

dołączenie zdarzenia pod osobę (i jednocześnie pod klienta, do którego osoba jest dopisana)

wybór osoby do mailingu i wysyłka informacji do całej grupy osób jednym ruchem

Moduł ZDARZENIA – służy gromadzeniu wiedzy o aktywnościach firmy wobec danego klienta. Zawiera dane dotyczące przeprowadzonych rozmów,  wykonanych telefonów, odbytych bądź planowanych spotkań. Stanowi bazę wiedzy o faktycznych kontaktach z klientem, co pozwala efektywnie zarządzać czasem pracy oraz nie pozwala zapomnieć o ważnych umówionych zdarzeniach.  W tym module można pozwolić wprowadzać pracownikom inych działów swoje  zdarzenia w stosunku do klienta – np. windykacja wpisuje efekt rozmowy o niezapłaconych fakturach, co jest ważne z punktu handlowca. 

Moduł PRODUKTY – zawiera cenniki produktów w różnych konfiguracjach, np. z  podglądem ceny, opisem, charakterystyką, materiałami reklamowymi,dokumentacją itp. Może stanowić bazę wiedzy o produktach albo być źródłem dla kolejnych modułów.

Moduł OFERTY – umożliwia generowanie dokumentów ofertowych z listy produktów, zarządzanie ofertami oraz przeprowadzanie procesu ofertowego dla klienta z modułu produktu.  W wersji prostszej – pozwala dołączać pliki z ofertami przedstawianymi klientowi, zaznaczać status oferty, zapisywać wszystkie punkty negocjacji oraz załączać kontroferty. Dzięki takim wpisom nowy handlowiec ma pełną informację na temat historii relacji – czy negocjacje z tym klientem były trudne i jak długo klient podejmował decyzję. 

Moduł PLAN SPRZEDAŻOWY – w oparciu o produkty i ich ceny daje możliwość tworzenia planów sprzedaży.  Handlowiec może wybrać z bazy produktów te, które interesują danego klienta i dopisując rabat oraz prawdopodobieństwo sprzedaży generuje plan dla klienta. W ten sposób buduje bardzo konkretny plan sprzedażowy.

Moduły: MAILING oraz SCHOWEK – pozwalają na przeprowadzanie kampanii marketingowych oraz sprzedażowych w oparciu o dane pochodzące z innych modułów BizCRM. Z modułu Osoby lub Klienci generowana jest lista adresów mail, na które wysyłany jest wspólna wiadomość – o jednej treści wg ustalonych szablonów, aczkolwiek wysłana jednym kliknięciem. Jednocześnie mail taki jest zapisany w module ZDARZENIA.     


Moduł RAPORTY - umożliwia generowanie raportów z pracy poszczególnych handlowców lub całego działu za wybrany okres czasu z uwzględnieniem wszystkich lub wybranych zdarzeń

Moduł KALENDARZ - organizuje czas pracy osoby, całego działu lub całej firmy; może działać jako konfiguracja: kalendarz handlowy dotyczący zdarzeń ogólnych dla grupy osób oraz kalendarz indywidualny określający tylko zdarzenia jednego zalogowanego użytkownika. Kalendarz może być zintegrowany ze zdarzeniami i przypomnieniami.

Opis wszystkich modułów www.bizcrm.pl